Leeftijdsvoorwaarde

Je moet minstens 18 jaar oud zijn. Ook een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen onder begeleiding van een erkende dienst of een OCMW kan zich inschrijven.

Register

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters of op een referentieadres.

Eigendomsvoorwaarde

Je mag zowel in binnen- als buitenland:

 • geen woning of bouwgrond:
  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
  • hebben die volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
  • hebben die je volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik  hebt gegeven.
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of bouwgrond.
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je zakelijke rechten, zoals hierboven vermeld, hebt ingebracht.

In afwijking hiervan kom je toch in aanmerking voor een huurwoning indien je:

 • samen met je partner of ex-partner:
  • een woning of bouwgrond volledig in volle eigendom hebt, maar je partner of ex-partner de huurwoning niet mee gaat bewonen;
  • een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven, maar je partner of ex-partner de huurwoning niet mee gaat bewonen;
  • een volledig recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt op een woning of bouwgrond, maar je partner of ex-partner de huurwoning niet mee gaat bewonen;
 • een woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom hebt verworven;
 • een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond gedeeltelijk ten kosteloze titel hebt verworven;
 • een woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven gedeeltelijk ten kosteloze titel hebt verworven.

In deze gevallen moet je binnen 1 jaar na de toewijzing van een huurwoning voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde en je aandeel dus alsnog vervreemden.

Inkomen

Je geïndexeerde inkomen, ontvangen in het jaar waarop je laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft, mag bepaalde grenzen niet overschrijden:

 • voor een alleenstaande zonder personen ten laste : 28 105 EUR;
 • voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft:
  30 460 EUR;
 • voor alle anderen: 42 156 EUR te vermeerderen met 2 356 EUR per persoon ten laste (een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste).

Hieronder enkele voorbeelden:

 • bij 3 personen ten laste: 49 224 EUR
 • bij 4 personen ten laste: 51 580 EUR
 • bij 5 personen ten laste: 53 936 EUR

Het “inkomen” is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
 • het leefloon;
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

en ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet (maximaal drie jaar eerder) betrekking heeft.

Voor de bepaling van het hierboven vermelde gezamenlijk belastbaar inkomen wordt rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.

Als je geen referentie-inkomen hebt of dit de maximum grens overschrijdt, wordt je huidige inkomen in aanmerking genomen. Het huidige inkomen is de som van de volgende inkomsten, berekend over de periode van 3 opeenvolgende maanden die aan de toepassing voorafgaat, geëxtrapoleerd naar 12 maanden:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
 • het leefloon;
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 • de van de belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Indien je een niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel bent, dien je op het ogenblik van het afsluiten van je huurovereenkomst te zijn ingeschreven bij de VDAB tenzij er voor jou een uitzondering geldt in het kader van billijkheidsredenen. Indien dit niet het geval is, kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen.

Taalkennis Nederlands

Uiterlijk 2 jaar nadat je huurder bent geworden, dien je bovendien over een taalkennis van het Nederlands te beschikken die overeenkomt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Indien dit niet het geval is, kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen.