Hoeveel bedraagt je rentevoet?

De rentevoet wordt berekend in functie van je belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement. De rentevoeten variëren momenteel tussen minimum 2 %  en maximum 2,07 %.

De rentevoet wordt verminderd:

  • per persoon ten laste. Een ernstig gehandicapt kind telt voor twee personen ten laste;
  • indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel

Aanpassing van de rentevoet tijdens de leningsduur

De gezinssituatie blijft ook tijdens de looptijd van de lening een rol spelen. Als het aantal personen ten laste stijgt, wordt op jouw vraag per bijkomende persoon ten laste de rentevoet jaarlijks op de verjaardag van je kredietakte, behalve in de jaren waarin de hierna vermelde rentevoetherziening plaatsvindt, verlaagd met 10% van de referentierentevoet. Deze rentevoet kan echter nooit lager zijn dan de minimum rentevoet van toepassing bij het aangaan van het krediet.

Daarnaast wordt de op het krediet toegepaste rentevoet herzien op basis van je belastbaar inkomen en je gezinstoestand op de volgende tijdstippen:

  • in de eerste zes jaar van de looptijd van het krediet: tweejaarlijks en voor de eerste maal op de tweede verjaardag van het verlijden van de kredietakte. Het in aanmerking te nemen inkomen is het op dat moment laatst gekende
  • vanaf het tiende jaar: vijfjaarlijks. Er wordt rekening gehouden met de evolutie van je inkomen

In functie van je inkomen en je gezinssamenstelling zal bij deze rentevoetherzieningen de rentevoet dus kunnen wijzigen, maar de rentevoet stijgt nooit boven de reglementaire, contractueel vastgelegde rentevoet en kan evenmin dalen onder de contractuele minimumrentevoet.