FAQ items

Verzekering gewaarborgd wonen

Nee! Het is belangrijker dat uw aanvraag op tijd op onze dienst toekomt (u hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening, dit is meestal de aktedatum) dan dat uw aanvraag volledig is. Van zodra u Document 1 Verklaring lener(s) en Document 2 Verklaring aanvrager(s) (digitaal) ingevuld en ondertekend hebt, kunnen we een aanvraag opstarten. U krijgt nadien twee maanden tijd om alle ontbrekende info (attest van de werkgever, attest van de kredietinstelling...) na te sturen.

Er gelden alleen inkomensgrenzen voor personen die een lening aangaan voor:

 • een nieuwbouw;
 • de aankoop van een nieuwbouw;
 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

De volgende inkomensgrenzen zijn van toepassing:

 • 51 990 euro voor een alleenstaande;
 • 74 270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 4 160 euro per persoon ten laste;
 • 74 270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 4 160 euro  per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Het inkomen wordt automatisch door het Vlaams Woningfonds opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever, de EPB-verslaggever. Dit is een architect, een burgerlijk ingenieur-architect, een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio-ingenieur, die de startverklaring (dit is een voorlopige schatting van het E-peil van de woning) en het energieprestatiecertificaat (dit is het definitieve E-peil van de woning) opmaakt.

Gelieve de startverklaring bij aanvraag te voegen indien de bouwvergunning van de woning is aangevraagd vóór 1 januari 2012. Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2012 moet het energiepeil van de woning sowieso lager of gelijk zijn aan E70.

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 379 240 euro of 436 130 euro als uw woning gelegen is in één van de gemeenten opgenomen op de lijst van gemeentes met een verhoogde verkoopwaarde, dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost, exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het Vlaams Woningfonds kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand, en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.

Als u onvrijwillig werkloos bent, kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover u recht hebt op het overbruggingsrecht of recht hebt op een werkloosheidsuitkering op basis van een vroeger tewerkstelling. Als u recht hebt op het overbruggingsrecht kan u een tegemoetkoming ontvangen, voor de periode dat u recht hebt op het overbruggingsrecht. Als u recht hebt op een werkloosheidsvergoeding kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen.

U moet een tegemoetkoming aanvragen bij de verzekeraar. Nadat u bent toegelaten tot de verzekering, hebt u van de verzekeraar via de post een polis ontvangen. In deze polis staat uitgelegd hoe u een tegemoetkoming moet aanvragen en welke documenten u daarbij aan de verzekeraar moet bezorgen (een kopie van de loonfiches van de laatste maanden, een attest van de RVA of een medisch attest,  ...). In de polis staan ook contactgegevens van de verzekeraar. Hou deze polis dus altijd goed bij!

Er is een wachttijd van drie maanden: u moet drie maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt zijn, voordat u recht hebt op een tegemoetkoming.

Eens u verzekerd bent en u besluit nadien om uw lening te laten herfinancieren, bij dezelfde bank of bij een andere, dan heeft dat geen effect op uw verzekering. De verzekering blijft gewoon verder lopen. U hoeft ons niet op de hoogte te brengen van de herfinanciering en u hoeft geen nieuw document door uw kredietverstrekker te laten invullen.

Op het ogenblik dat u werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of onvrijwillig bent moeten stoppen met uw activiteiten als zelfstandige en u doet beroep op de verzekering, dan moet u de verzekeraar wél op de hoogte brengen van de nieuwe aflossing in de lening. Ook wanneer u van bank veranderde moet de verzekeraar dit weten. Opgelet: als de maandelijkse aflossing na de herfinanciering hoger is dan de oorspronkelijke aflossing, dan wordt het bedrag dat u nu maandelijks méér betaalt niet meegenomen in de berekening om de tegemoetkoming in de lening te bepalen.

Wat er gebeurt met de verzekering gewaarborgd wonen hangt af van wat er met de lening van de verzekerde woning gebeurt. Als u de hypothecaire lening na de verkoop volledig terugbetaalt aan de kredietverstrekker, dan stopt de lening en dan stopt ook de verzekering. Als er geen verzekerde lening meer is, is er ook geen verzekering meer. Als u een nieuwe woning wil kopen met een volledig nieuwe hypothecaire lening, dan moet u voor deze nieuwe woning opnieuw een verzekeringsaanvraag indienen. U moet ook terug aan de voorwaarden voldoen om te kunnen worden verzekerd.

Als u de hypothecaire lening na de verkoop overdraagt op een nieuwe woning (we spreken hier dan van 'pandwissel'), dan blijft de verzekerde lening bestaan en dan blijft ook de verzekering bestaan. U moet dus geen nieuwe verzekeringsaanvraag indienen voor de nieuwe woning. U moet wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de pandwissel. U kan contactgegevens van de verzekeraar vinden in de polis die u hebt gekregen nadat u werd toegelaten tot de verzekering.

Om als zelfstandige in aanmerking te komen moet u de afgelopen 12 maanden als zelfstandige in hoofdberoep hebben gewerkt. Werkt u, naast uw zelfstandige activiteit in bijberoep, al minstens 12 maanden als werknemer waarbij u maximaal tien dagen niet verbonden bent geweest met een arbeidsovereenkomst, dan komt u in aanmerking voor de verzekering. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Neen, niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Volgende leningen komen niet in aanmerking:

 • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
 • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 euro bedraagt;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 euro bedraagt;
 • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financiering van de aankoop van een bouwgrond; als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
 • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
 • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden.
 • De lening aangegaan voor het bouwen van een woning (inclusief vervangingsbouw) waarvan het peil van primair energieverbruik hoger is dan E70 en het inkomen (vastgesteld op basis van het laatst gekende aanslagbiljet) hoger is dan de inkomensvoorwaarden.

Alle leners moeten voldoen aan de voorwaarde dat ze geen andere woning volledig in volle eigendom mogen hebben. Alleen de aanvragers moeten voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden en arbeidgeschiktheidsvoorwaarden. Als uw partner niet voldoet aan bijvoorbeeld de tewerkstellingsvoorwaarden doordat hij bijvoorbeeld werkloos is op het moment van de aanvraag, kan u de aanvraag toch indienen, voor zover u wel voldoet aan alle voorwaarden. U ondertekent de aanvraag dan als lener en als aanvrager, uw partner ondertekent de aanvraag enkel als lener.

Ja dat kan. Als u voordien al verzekerd was voor deze woning, dan hoeft u geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. Uw bestaande verzekering blijft voor u (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of uw activiteiten als zelfstandige moet stopzetten en van de verzekering wil gebruik maken, moet u wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. U vindt alle contactgegevens van de verzekeraar in de polis die u van hen gekregen heeft nadat u tot de verzekering werd toegelaten.
Als u nog geen verzekering gewaarborgd wonen heeft voor uw woning, kan u de verzekering aanvragen voor uw nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

Als de andere woning verkocht is, dan bezorgt u aan de dienst verzekering gewaarborgd wonen een kopie van de notariële verkoopakte, of een notarieel attest van verkoop. Als u nog maanden moet wachten op de officieel getekende akte, dan mag u ook een kopie van het ontwerp sturen. Hebt u alleen nog maar een compromis en kan u niet wachten op de akte, dan stuurt u een kopie van de compromis. Bij twijfel contacteert u best de dienst verzekering gewaarborgd wonen.

Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal (of een deel ervan) vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt. Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt. Dit is niet de datum waarop u de eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank!

Opgelet: als u de dossierkosten mee ontleent en deze worden vrijgegeven aan de bank is dit ook een kapitaalsopname. 

U kan uw aanvraag tot de Verzekering Gewaarborgd Wonen maar indienen nadat de eerste of enige kapitaalsopname heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van de eerste of enige kapitaalsopname heeft u maximum één jaar tijd om uw aanvraag in te dienen. Dient u uw aanvraag te laat in, dan zal u niet in aanmerking komen voor de verzekering!

Indien u de hypothecaire lening bij het Vlaams Woningfonds heeft afgesloten, heeft u reeds, na het verlijden van de kredietakte, het ingevuld Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening(en) via mail van ons ontvangen. Dit document dient u bij uw aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen te voegen.

In alle andere gevallen dient u nog aan uw kredietinstelling te vragen om Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening(en) in te vullen. Het ingevulde formulier dient u bij uw aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen te voegen.

VORMING WOONMAATSCHAPPIJEN

Sinds 1 juli 2023 is er in Midwest-West nog één centrale woonmaatschappij, Thuiswest. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Izegem op 30 november 2023 overgedragen aan Thuiswest.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door Thuiswest.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal in januari 2024 worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan op info@thuiswest.be of 051/23 35 00.

Uiterlijk 30 juni 2023 zal er in de regio Antwerpen-stad slechts één centrale woonorganisatie zijn.

Als voorbereiding op de vorming van deze centrale woonmaatschappij heeft het Vlaams Woningfonds haar woningen in Antwerpen in januari 2023 reeds overgedragen aan Woonhaven Antwerpen.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door Woonhaven.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Woonhaven op kandidaat@woonhaven.be  of bel naar 03/212 25 00 - optie 2 en huurder@woonhaven.be of bel naar 03/212 25 00 - optie 3.

Sinds 1 juli 2023 is er in de Vlaamse Ardennen nog één centrale woonmaatschappij, Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Ronse op 30 november 2023 overgedragen aan Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal in januari 2024 worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen op info@wmvla.beof 055/31 62 14.

Uiterlijk eind juni 2023 zal er in de regio Antwerpen-Midden/Noord slechts één centrale woonorganisatie zijn.

 

Als voorbereiding op de vorming van deze centrale woonmaatschappij heeft het Vlaams Woningfonds haar woningen in Kapellen op 20 december 2022 reeds overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-H.E. te Sint-Job-in’t-Goor.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle lopende huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door De Voorkempen-H.E..

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-H.E op info@devoorkempen-he.be of bel naar 03/690 09 20.

Sinds 9 juni 2023 is er in Kortrijk-regio nog één centrale woonmaatschappij, SW+. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Kortrijk op 22 december 2023 overgedragen aan SW+.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door SW+.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan SW+ op info@swplus.be of 056/26 02 20.

Uiterlijk eind juni 2023 zal er in de regio Zuid-West-Vlaanderen-West slechts één centrale woonorganisatie zijn.

Als voorbereiding op de vorming van deze centrale woonmaatschappij heeft het Vlaams Woningfonds haar woningen in Menen in januari 2023 reeds overgedragen aan woonmaatschappij !mpuls te Menen.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle lopende huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst worden overgenomen door !mpuls.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan woonmaatschappij !mpuls op info@wm-impuls.be of bel naar 056/53 27 99.

Sinds 21 juni 2023 is er in Willebroek/Mechelen nog één centrale woonmaatschappij, Woonland. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Mechelen op 22 december 2023 overgedragen aan Woonland.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door Woonland.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Woonland op info@wmwoonland.be of 015/28 09 30.

 

Uiterlijk eind juni 2023 zal er in de regio Waasland-Midden slechts één centrale woonorganisatie zijn.

Als voorbereiding op de vorming van deze centrale woonmaatschappij heeft het Vlaams Woningfonds haar woningen in Sint-Niklaas op 31 januari 2023 reeds overgedragen aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting te Sint-Niklaas.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle lopende huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting op kandidaten@snmh.be of bel naar 03/780 58 48 en verhuringen@snmh.be of bel naar 03/780 58 41.

Sinds 3 mei 2023 is er in Zuid-West-Vlaanderen-Zuid nog één centrale woonmaatschappij, Elan. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woning in Zwevegem op 22 december 2023 overgedragen aan Elan.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomst werd overgenomen door Elan.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Elan op info@wmelan.be of 056/76 06 66.

Uiterlijk eind juni 2023 zal er in de regio Waasland-West slechts één centrale woonorganisatie zijn.

Als voorbereiding op de vorming van deze centrale woonmaatschappij heeft het Vlaams Woningfonds haar woningen in Lokeren op 31 mei 2023 reeds overgedragen aan woonmaatschappij Tuinwijk te Lokeren.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle lopende huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door Tuinwijk Lokeren.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Tuinwijk op kandidaten@tuinwijk.be en annelies.oosterlinck@tuinwijk.be of bel naar 09/348 27 38.

Sinds 1 juli 2023 is er in Oost-Brabant-Midden nog één centrale woonmaatschappij, Dijledal. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Leuven op 22 december 2023 overgedragen aan Dijledal.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door Dijledal.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Dijledal op info@dijledal.be of 016/25 24 15.

Uiterlijk eind juni 2023 zal er in de regio Zuid-West-Vlaanderen-Midden slechts één centrale woonorganisatie zijn.

Als voorbereiding op de vorming van deze centrale woonmaatschappij heeft het Vlaams Woningfonds haar woningen in Waregem op 31 mei 2023 reeds overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis te Harelbeke.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle lopende huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door Mijn Huis.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Mijn Huis op info@mijn-huis.be of bel naar 056/72 05 37.

Sinds 15 juni 2023 is er in Halle-Vilvoorde-Midden nog één centrale woonmaatschappij, Providentia. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Lennik op 22 december 2023 overgedragen aan Providentia.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door Providentia.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur zal worden opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Providentia op verhuurdienst@providentia.beof 02/452 72 43.

 

Sinds 1 juli 2023 is er in Brugge-regio nog één centrale woonmaatschappij, Vivendo.

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Brugge op 13 september 2023 overgedragen aan Vivendo.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. Alle lopende huurovereenkomsten en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door Vivendo.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Vivendo op verhuring@vivendo.be of 050/17 05 50 en info@vivendo.be of 050/17 05 20.

Sinds 1 juli 2023 is er in regio Dender-Zuid nog één centrale woonmaatschappij, Dender-Zuid. 

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woningen in Aalst op 29 februari 2024 overgedragen aan Dender-Zuid.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomsten werden overgenomen door Dender-Zuid.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst. Jouw kandidatuur werd opgenomen in het CIR (centraal inschrijvingsregister).

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Dender-Zuid op inschrijvingen@denderzuid.be  of 053/77 15 18.

 

Sinds 1 juli 2023 is er in Kust-Noord nog één centrale woonmaatschappij, Zetus.

Het Vlaams Woningfonds heeft haar woning in Blankenberge op 29 september 2023 overgedragen aan Zetus.

Ben je al huurder of kandidaat-huurder?

Maak je geen zorgen, je kan blijven wonen waar je woont. De lopende huurovereenkomst en inschrijvingen op de kandidatenlijst werden overgenomen door Zetus.

Als kandidaat-huurder behoud jij je plek op de wachtlijst.

Heb je vragen over je huurovereenkomst of inschrijving als kandidaat-huurder? Contacteer dan Zetus op info@zetus.be of 050/15 30 00.

Algemeen

Je woonkrediet eenvoudig en snel online opnemen voor het uitvoeren van werken aan je woning? Ga als volgt tewerk:

Surf naar uw digitaal dossier beschikbaar op de website www.vlaamswoningfonds.be/mijnwoningfonds : klik op “bekijk kredieten” - “bekijk details” – “ renovatiebudget” – “vraag uitbetaling aan” – selecteer vervolgens de door u gewenste uitbetaling aan een aannemer, aan een derde die u de gelden heeft voorgeschoten of aan u zelf en voeg de nodige stukken toe in de juiste bestandsvorm.

Als alles in orde is, gaan wij over tot uitbetaling en dan zal je dit ook onmiddellijk merken in je digitaal dossier (door de toevoeging van een nieuwe staat van betaling).

 

Dankzij de digitale verwerking garanderen we een snelle verwerking mits u zich houdt aan de volgende richtlijnen:

 • De gereserveerde gelden zijn uitsluitend bestemd ter financiering van de werken die zijn opgenomen in het door u ondertekende kredietaanbod conform de bij het kredietonderzoek aanvaarde kostenramingen. De factuur dient dan ook voldoende de omschrijving van de werken en/ of materialen te omvatten.
 • De factuur moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en op naam staan van (een van) de kredietnemers: een offerte of bestelbon is niet voldoende.
 • Indien u de voorziene werken deels met eigen middelen betaalt kunnen wij de voorbehouden gelden pas vrijgeven nadat u zelf uw deel financierde.
 • Als voor bepaalde werken een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is, zal u pas over het geleende bedrag kunnen beschikken nadat u ons een kopie van deze vergunning bezorgd heeft. Zolang deze niet in ons bezit is, blokkeren wij de gelden die bestemd zijn voor de werken waarop de vergunning slaat.
 • De gelden worden slechts uitbetaald naargelang het vorderen van de beleende werken. Dit houdt in dat het bedrag van de nog uit te betalen gelden op elk ogenblik minstens overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Er zal u daarom op geregelde tijdstippen gevraagd worden foto’s te bezorgen die de stand van de werken aantonen en een verklaring op eer af te leggen i.v.m. de uitvoering van de werken. Een onderzoek ter plaatse door onze deskundige in verband met de met het krediet gefinancierde werken is steeds mogelijk.
 • De vrijgave van de gelden is afhankelijk van de correcte naleving van alle in de akte aangegane verplichtingen ( ondermeer en in het bijzonder uw afbetalingsverplichting).
 • Wij betalen voorschotfacturen op nog uit te voeren werken in principe ten belope van maximum 30 % van de totale kostprijs van deze werken (inclusief BTW).
 • Wij kunnen slechts een beperkt deel van het krediet, namelijk in totaal voor maximum 15 000 EUR, in schijven op uw eigen bankrekening storten. Hiermee kan u dan zelf kleine facturen en/of kostennota’s van materialen (geen werktuigen) in verband met de voorziene werken aan uw woning betalen. U zal ons de bewijsstukken van elke uitbetaalde schijf dienen te bezorgen via dit platform vooraleer u een volgende schijf kan aanvragen. Een eerste schijf kan op uw eenvoudig verzoek worden uitgekeerd.

 

Hoewel de fiscale attesten officieel pas beschikbaar moeten gesteld worden aan FOD Financiën (BelcoTax)  uiterlijk 1 maart, probeert het Vlaams Woningfonds om deze toch ter beschikking te stellen van zijn ontleners. Je ontvangt hiervan een verwittingsmail.

Van zodra het fiscaal attest beschikbaar is, kan je het terugvinden op het “MijnWoningfonds”-platform door te drukken op de knop “Bekijk details” van het specifieke krediet en vervolgens de optie “Documenten” aan te klikken.

 

Onder de paragraaf “Attesten” kan je vervolgens alle beschikbare attesten van de afgelopen 2 jaar terugvinden.

 

Deze attesten worden je aangeboden in het universeel formaat PDF (Portable Document Format) wat kan gelezen worden door diverse PDF-lees software (bvb. Adobe Acrobat Reader)

Alle documenten die op de website ter beschikking worden gesteld, zijn aangemaakt in het universeel formaat PDF (Portable Document Format).

 

Dit type documenten kan gelezen worden met diverse software-programma’s. Een veel gebruikte software hiervoor is bijvoorbeeld “Adobe Acrobat Reader” welke gratis te installeren is via Adobe Reader

 

Via de browser kan ingesteld worden met welke software dergelijke PDF-documenten kunnen worden geopend. Deze instellingen zijn afhankelijk van de gebruikte browser. Voor de meest courante browser kan je op de volgende website vinden hoe de instellingen kunnen aangepast worden: PDF-plugin configuratie

 

Voor gebruikers van de Google-Chrome browser kan volgende procedure hierbij helpen: Pdf's openen in Chrome

 

Een mogelijk alternatief, om deze bestanden te lezen, is om het bestand te downloaden en vervolgens dit te openen met een PDF-lees programma.

Indien je een mail van ons kreeg met de vraag om jouw wachtwoord te wijzigen en je hebt zelf deze actie niet geïnitieerd, heeft waarschijnlijk iemand gepoogd om zich aan te melden op jouw kredietdossier.

 

In dit geval mag je deze mail negeren of je kan je aanmelden op het “MijnWoningfonds”-platform en daar alsnog jouw wachtwoord wijzigen. Uit veiligheidsoverwegingen is het af te raden dit wachtwoord te delen met anderen.

Klik bij het aanmeldscherm de optie “Wachtwoord vergeten” aan en je zal een mail ontvangen die jou zal uitleggen hoe je jouw wachtwoord kan vervangen.

 

Uit veiligheidsoverwegingen is het af te raden dit wachtwoord te delen met anderen.

Vlaamse woonlening

Je woonkrediet eenvoudig en snel online opnemen voor het uitvoeren van werken aan je woning? Ga als volgt tewerk:

Surf naar uw digitaal dossier beschikbaar op de website www.vlaamswoningfonds.be/mijnwoningfonds : klik op “bekijk kredieten” - “bekijk details” – “ renovatiebudget” – “vraag uitbetaling aan” – selecteer vervolgens de door u gewenste uitbetaling aan een aannemer, aan een derde die u de gelden heeft voorgeschoten of aan u zelf en voeg de nodige stukken toe in de juiste bestandsvorm.

Als alles in orde is, gaan wij over tot uitbetaling en dan zal je dit ook onmiddellijk merken in je digitaal dossier (door de toevoeging van een nieuwe staat van betaling).

 

Dankzij de digitale verwerking garanderen we een snelle verwerking mits u zich houdt aan de volgende richtlijnen:

 • De gereserveerde gelden zijn uitsluitend bestemd ter financiering van de werken die zijn opgenomen in het door u ondertekende kredietaanbod conform de bij het kredietonderzoek aanvaarde kostenramingen. De factuur dient dan ook voldoende de omschrijving van de werken en/ of materialen te omvatten.
 • De factuur moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en op naam staan van (een van) de kredietnemers: een offerte of bestelbon is niet voldoende.
 • Indien u de voorziene werken deels met eigen middelen betaalt kunnen wij de voorbehouden gelden pas vrijgeven nadat u zelf uw deel financierde.
 • Als voor bepaalde werken een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is, zal u pas over het geleende bedrag kunnen beschikken nadat u ons een kopie van deze vergunning bezorgd heeft. Zolang deze niet in ons bezit is, blokkeren wij de gelden die bestemd zijn voor de werken waarop de vergunning slaat.
 • De gelden worden slechts uitbetaald naargelang het vorderen van de beleende werken. Dit houdt in dat het bedrag van de nog uit te betalen gelden op elk ogenblik minstens overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Er zal u daarom op geregelde tijdstippen gevraagd worden foto’s te bezorgen die de stand van de werken aantonen en een verklaring op eer af te leggen i.v.m. de uitvoering van de werken. Een onderzoek ter plaatse door onze deskundige in verband met de met het krediet gefinancierde werken is steeds mogelijk.
 • De vrijgave van de gelden is afhankelijk van de correcte naleving van alle in de akte aangegane verplichtingen ( ondermeer en in het bijzonder uw afbetalingsverplichting).
 • Wij betalen voorschotfacturen op nog uit te voeren werken in principe ten belope van maximum 30 % van de totale kostprijs van deze werken (inclusief BTW).
 • Wij kunnen slechts een beperkt deel van het krediet, namelijk in totaal voor maximum 15 000 EUR, in schijven op uw eigen bankrekening storten. Hiermee kan u dan zelf kleine facturen en/of kostennota’s van materialen (geen werktuigen) in verband met de voorziene werken aan uw woning betalen. U zal ons de bewijsstukken van elke uitbetaalde schijf dienen te bezorgen via dit platform vooraleer u een volgende schijf kan aanvragen. Een eerste schijf kan op uw eenvoudig verzoek worden uitgekeerd. Ter verantwoording van de op uw bankrekening uitgekeerde gelden aanvaarden wij enkel facturen op uw naam en geen kassabonnetjes.

 

Maak online of telefonisch een afspraak.

Bij het openen van je kredietaanvraag op onze provinciale dienst of bij een kredietbemiddelende woonmaatschappij maken we voldoende tijd voor je vrij om eerst na te gaan wat je wensen zijn en wat mogelijk is.

Je krijgt dan van ons documenten mee die moeten ingevuld worden door o.a. je notaris, werkgever... Eerst een afspraak maken is dus essentieel om ervoor te zorgen dat wij voldoende tijd voor je kunnen vrijmaken.

Na ontvangst en onderzoek van de belangrijkste documenten wordt je dossier overgemaakt aan onze maatschappelijke zetel te Brussel, waar een andere dossierbeheerder je kredietaanvraag verder opvolgt en afhandelt. Deze dossierbeheerder houdt je op de hoogte van de stand van je dossier en staat je bij tot het tekenen van de kredietakte. Je kan je dossierbeheerder steeds telefonisch bereiken op zijn/haar rechtstreeks nummer of via e-mail. Alle contactadressen en telefoonnummers vind je bij contact.

Flow Dossieropbouw(*) selecteer afbeelding om te vergroten

Flow hoofdzetel(*) selecteer afbeelding om te vergroten

De kredieten van het Vlaams Woningfonds zijn kredieten met een onroerende bestemming verstrekt met een hypothecaire zekerheid. Bij een hypothecair krediet neemt de kredietverstrekker een hypotheek op de woning of het appartement van de kredietnemer.

Een hypothecair krediet vereist de registratie van de kredietakte (die wordt opgesteld en getekend bij de notaris) op het registratiekantoor en een inschrijving op het hypotheekkantoor. Deze hypotheek biedt de kredietverstrekker een zekerheid op de opbrengst van jouw woning bij verkoop tot volledige voldoening van jouw schuld.

De duur van de Vlaamse woonlening kan in principe nooit meer bedragen dan 25 jaar.

In afwijking daarvan kan de looptijd van de Vlaamse woonlening maximaal 30 jaar bedragen als de ontlener onvoldoende solvabel is om het gevraagde krediet in 25 jaar af te betalen. In dat geval wordt de looptijd vastgesteld op de minimum looptijd waarin de ontlener wel solvabel is.

De Vlaamse woonlening moet in ieder geval volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

Ook op financieel gebied is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Er bestaan heel wat mogelijkheden om je verder te helpen wanneer je je in financiële moeilijkheden bevindt. Wanneer je moeilijkheden ondervindt om je woonkrediet af te betalen, kan je steeds onze dienst betwiste zaken contacteren (bz@vlaamswoningfonds.be of op het nummer 02 548 92 02)

De overheid voorziet ook in een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie: verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Voor de aankoop van een woning of appartement kan het Vlaams Woningfonds enkel een krediet toekennen in eerste hypothecaire rang.

Voor werken aan je woning/appartement kan het Vlaams Woningfonds ook kredieten toekennen in tweede hypothecaire rang. Een hypothecair krediet (eventueel bij het Vlaams Woningfonds) dat destijds heeft gediend voor de aankoop/bouw van de woning/het appartement kan dus gerust blijven verder lopen. Bij het bepalen van het maximum bedrag dat je kan ontlenen, wordt er wel rekening gehouden met het bedrag van een bestaande hypotheek.

Het Vlaams Woningfonds betaalt het kredietbedrag nooit rechtstreeks aan de ontleners. De gelden worden tijdig gestort op de financiële rekening van de door jou gekozen notaris, zodat deze de verkoper of vorige kredietverstrekker/geldschieter kan betalen.

Indien je werken uitvoert, wordt het daarvoor bestemde kredietbedrag op een lopende rekening bij het Vlaams Woningfonds geplaatst. Van zodra de kredietakte werd ondertekend, kan onze dienst ‘betalingen’ overgaan tot uitbetaling van de gelden die hiervoor bestemd zijn.

Indien de werken een omgevingsvergunning  voor stedenbouwkundige handelingen vereisen, hebben wij wel eerst een bewijs nodig dat deze werd toegekend. De gelden van lopende rekening dienen in principe binnen de drie jaar na het tekenen van de kredietakte te worden opgenomen.

Je kan de gelden voor de financiering van de werken opnemen naarmate van de uitvoering van die werken. Dit houdt in dat het bedrag van de nog uit te betalen gelden op elk ogenblik minstens overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Er zal  daarom aan je op geregelde tijdstippen gevraagd worden foto’s te bezorgen die de stand van de werken aantonen alsmede een verklaring op eer af te leggen i.v.m. de uitvoering van de werken.

Ter opname van de gelden dienen er ons onbetaalde facturen ondertekend als 'goed voor betaling' te worden opgestuurd, gemaild of opgeladen via “MijnWoningfonds”. Onze dienst betaalt dan rechtstreeks aan de aannemer en/of leverancier in kwestie.

Een beperkt deel van het geleende bedrag kan ook op jouw persoonlijke bankrekening gestort worden voor de betaling van kleine facturen en/of kostennota's. Deze vorm van opname is beperkt tot de totaalsom van maximum 15 000 EUR en wordt in principe in deelschijven uitbetaald: ons dienen hierbij dan wel de nodige bewijsstukken van elke uitbetaalde schijf te worden bezorgd vooraleer een volgende schijf kan worden bekomen.

Blijft er, nadat alle werken zijn uitgevoerd, nog geld over? Dan wordt dat als vroegtijdige afkorting op het krediet geboekt. Het geld dat zich op de lopende rekening bevindt, brengt intrest op tegen dezelfde intrestvoet als deze op je krediet.

Indien je in echtscheiding bent of je samenwoning beëindigt, je woning wenst te behouden en aan de basisvoorwaarden voldoet, kan je een Vlaamse woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Bovendien houden wij enkel rekening met jouw deel van het geïndexeerde inkomen. De kredietakte kan wel pas getekend worden nadat je definitief uit de echt gescheiden bent of de samenwoning hebt beëindigd.

De kredieten van  het Vlaams Woningfonds zijn sociale kredieten. Bijgevolg dient niet alleen rekening gehouden te worden met je maandinkomen. Zo sturen wij ook steeds een expert ter plaatse om de woning of het appartement te beoordelen. De dossierbehandeling is bijgevolg complexer en vraagt meer tijd dan bij een commerciële bankinstelling.

Het Vlaams Woningfonds kan zich daarom niet engageren om zekerheid over het gevraagde krediet te bieden binnen de termijnen van een opschortende voorwaarde van een verkoopovereenkomst.

Tips die een vlotte dossierbehandeling bevorderen:

 1. Neem bij de aankoop van een woning of appartement contact met ons op vóóraleer je een verkoopovereenkomst ondertekent. Niet alleen kunnen wij je nuttige informatie verstrekken, er kunnen eventueel ook al enige voorbereidingen in verband met het eventueel krediet worden getroffen.
 2. Start jouw kredietaanvraag via onze kanalen zo snel mogelijk nadat er een schriftelijk akkoord is met de verkoper van de woning.
 3. Werk actief en transparant mee aan de samenstelling van je kredietdossier. Op die manier komt alles in orde vóór de uiterste vervaldatum van een verkoopovereenkomst (doorgaans heeft een verkoopovereenkomst een geldigheidsduur van 4 maanden).

Het kredietaanbod is de brief die je van het Vlaams Woningfonds ontvangt op het ogenblik dat je dossier volledig in orde is en die je zo spoedig mogelijk ondertekend dient terug te bezorgen aan het Vlaams Woningfonds. Alle voorwaarden over je krediet staan hierin vermeld.

Na ontvangst door het Vlaams Woningfonds van het ondertekende aanbod (i.e. kredietovereenkomst) kan je contact opnemen met de notaris om een datum af te spreken voor het tekenen van de akte. Alle verdere formaliteiten worden tussen de notaris en het Vlaams Woningfonds geregeld.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de kostprijs van het krediet op jaarbasis weer. Het houdt rekening met de totale kosten verbonden aan het krediet. Het JKP laat je toe om gemakkelijker kredieten onderling met elkaar te vergelijken.

Om het JKP van een krediet bij het Vlaams Woningfonds te berekenen wordt uitgegaan van de volgende kosten:

 • totaal bedrag aan intresten die worden betaald over de volledige duurtijd van het krediet
 • dossierkosten van 100 EUR
 • kosten hypothecair krediet: de bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten alsmede een maximaal bedrag aan administratieve kosten ter vestiging van de volledige hypothecaire inschrijving voor het kredietbedrag. Het ereloon van de notaris en de er op verschuldigde btw zijn hier niet in begrepen.

Ja. Pleegkinderen worden door het Vlaams Woningfonds beschouwd als kinderen ten laste tijdens de duur van hun opname in het gezin.

Indien de pleegkinderen het gezin zouden verlaten tijdens de looptijd van het krediet, is een aanpassing van de rentevoet mogelijk.

De beleende woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Als de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt, kan het krediet slechts worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het deel van de woning dat bestemd is voor bewoning groter is dan de waarde van het deel van de woning dat bestemd is voor handelsdoeleinden. Het krediet mag daarenboven geen betrekking hebben op werken aan het deel van de woning dat uitsluitend bestemd is voor handelsdoeleinden.

Voor kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk in te stappen in het stelsel van de woonbonus. De datum van de hypothecaire kredietakte bij de notaris is hierbij van belang.

De afschaffing van de woonbonus heeft evenwel geen enkele impact op de bestaande fiscale inbreng van jouw al lopend woonkrediet. Je zal dus verder jaarlijks een fiscaal betalingsattest ontvangen.
Dit is ook het geval indien je jouw huidige gezinswoning, die al is gefinancierd met een krediet bij het Vlaams Woningfonds, verkoopt en een nieuwe woning gaat aankopen, zelfs indien dit na 1 januari 2020 wordt gedaan mits de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte goed wordt overgebracht naar het nieuwe goed, een zogenaamde pandwissel of hypotheekoverdracht.
Dat laatste is trouwens ook interessant omdat je dan geniet van lagere notariskosten. Er is hierbij enkel de beperking dat je het fiscaal voordeel alleen behoudt voor het nog uitstaande bedrag. Als je bijleent om de verrichting te realiseren, dan wordt dat bijkomend deel beschouwd als een nieuwe lening waarvoor je geen woonbonus kan toegekend worden indien de akte na 1 januari 2020 wordt getekend.

Wie eerst zijn woning, gefinancierd met een krediet bij het VWF, wenst te verkopen en die nadien een ander onroerend goed wil aankopen, doet er goed aan contact op te nemen om te zien of er geen hypotheekoverdracht of pandwissel mogelijk is. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed wordt daarbij overgebracht naar dat ander onroerend goed.

Een hypotheekruil wordt doorgaans doorgevoerd om kosten voor een nieuwe lening te besparen.

Voor meer inlichtingen contacteer onze dienst notariële zaken op het nummer 02 548 91 22 of mail naar nz@vlaamswoningfonds.be.

Nadat de kredietakte bij de notaris is getekend, wordt je kredietdossier ter beschikking gesteld van verschillende diensten. Afhankelijk van je vraag kan je deze diensten eveneens rechtstreeks bereiken op de volgende telefoonnummers (uitgezonderd op donderdag):

Je kan ook steeds je digitaal kredietdossier raadplegen via MijnWoningfonds.

Een tijdelijk uitstel van kapitaalsaflossing kan zonder kosten worden aangevraagd na het tekenen van de kredietakte ingeval ontlener bij de aanvang van het krediet wordt geconfronteerd met een dubbele huisvestingskost doordat naast de afbetaling van het krediet ook nog een huur dient te worden betaald.

Dit uitstel loopt over een periode van in principe maximum 6 maanden en kan uitzonderlijk eenmalig op gemotiveerd verzoek worden verlengd. Tijdens deze uitstelperiode dienen de vervallen debetintresten wel te worden betaald en na afloop ervan dient de opgelopen betaalachterstand tegenover de normale aflossingstabel te worden ingehaald door een tijdelijk verhoogd betaalplan. Na deze aanzuivering wordt de aflossing van het krediet hernomen volgens de oorspronkelijke aflossingstabel.

Huurwaarborglening

Door de loutere aanvraag in te dienen ga je als aanvrager akkoord met de terugbetalingsvoorwaarden en ben je dus verbonden als het Vlaams Woningfonds oordeelt dat je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet. Een aparte kredietovereenkomst dient dus nadien niet meer te worden ondertekend.

Er wordt je geen huurwaarborglening toegekend indien je op het ogenblik van de beoordeling door het Vlaams Woningfonds niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Voorts wordt je geen huurwaarborglening toegekend als

 • al eerder twee huurwaarborgleningen werden toegekend, waarvan de terugbetalingstermijn nog niet verstreken is;
 • je een betalingsachterstand hebt bij een eerder verleende huurwaarborglening;
 • een eerder verleende huurwaarborglening vervroegd opgeëist werd ingevolge onjuiste en onvolledige verklaringen afgelegd te kwader trouw en er nog geen termijn van drie maanden verstreken is sinds de volledige vervroegde terugbetaling na die opeising.

Op gemotiveerd verzoek kan:

 • de oorspronkelijke betalingstermijn met zes maanden worden verlengd en het verschuldigde maandbedrag daaraan worden aangepast;
 • een betalingsuitstel worden toegestaan; de termijn waarin de lening moet worden terugbetaald, wordt daarmee verlengd.

Let op: geld lenen, kost ook geld.

Bij een betalingsachterstand van twee vervallen maandelijkse afbetalingen zal het OCMW van jouw woonplaats op de hoogte worden gebracht.
Een betalingsachterstand kan eveneens aanleiding geven tot een melding aan de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren”.

De lening wordt vervroegd volledig opgevorderd bij een achterstand van ten minste twee vervallen maandelijkse afbetalingen of een bedrag dat gelijk is aan 20 % van het nog terug te betalen totaalsaldo én je 1 maand nadat je een aangetekende zending met ingebrekestelling hebt ontvangen, je verplichtingen niet bent nagekomen. In afwachting van de vervroegde terugbetaling ben je een intrest verschuldigd van 2,05% op jaarbasis.

Niet-betaling kan aanleiding geven tot gedwongen invorderingsmaatregelen zoals beslag op je inkomsten.

Je kan beroep aantekenen bij de toezichthouder tegen de beslissing dat geen verlenging van de betalingstermijn of uitstel van betaling wordt toegekend. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingediend worden binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de beslissing is gemeld.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van het beroep en bezorgt jou en het Vlaams Woningfonds zijn beoordeling binnen drie weken vanaf de datum van de afgifte op de post van jou aangetekende brief.
Als de toezichthouder het beroep gegrond beoordeelt, kent het Vlaams Woningfonds de gevraagde verlening of uitstel van betaling toe.

De gegevens van de toezichthouder zijn:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Je kan beroep aantekenen bij de toezichthouder tegen de beslissing dat je niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingediend worden binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de beslissing is gemeld.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van het beroep en bezorgt jou en het Vlaams Woningfonds zijn beoordeling binnen twee weken vanaf de datum van de afgifte op de post van jou aangetekende brief.
Als de toezichthouder het beroep gegrond beoordeelt, kent het Vlaams Woningfonds de huurwaarborglening toe.

De gegevens van de toezichthouder zijn:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Sociaal huren

Je dient ons hier vooraf van te verwittigen. Je partner kan enkel komen inwonen indien je samen met hem of haar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je bent gehuwd of wettelijk samenwoont worden deze voorwaarden onmiddellijk gecontroleerd. Indien je feitelijke partner komt inwonen, worden de voorwaarden pas gecontroleerd nadat jullie 1 jaar hebben samengewoond in de huurwoning.

Je partner kan alleen komen inwonen indien je huurwoning daardoor niet onaangepast (te klein) wordt.

Uiterlijk 2 jaar nadat je huurder bent geworden, dien je te voldoen aan de taalkennisverplichting. Dit betekent dat je een basisniveau A2 van het Nederlands dient te hebben. Wanneer je dit niveau nog niet hebt bij aanvang van de verhuring zullen wij dit gedurende 2 jaar mee opvolgen. Voldoe je na 2 jaar nog steeds niet, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Indien je een niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel bent, dien je op het ogenblik van het afsluiten van jouw huurovereenkomst te zijn ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Deze verplichting is alleen van toepassing op niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (dit wil zeggen jonger dan 65 jaar). Als je een pensioen geniet, geldt de verplichting dus niet. Kan je niet werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap? Dan geldt deze verplichting evenmin. Dit is ook het geval wanneer je een leefloon ontvangt en het OCMW besliste dat je om billijkheidsredenen niet kan werken. 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden en ben je niet ingeschreven bij de VDAB, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Eens je huurder bent, wordt er door het Vlaams Woningfonds een driejaarlijkse controle uitgevoerd op het naleven van de huurdersverplichting.

 

Je kan je huurovereenkomst opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar één van onze kantoren.

Wanneer beide huurders de woning verlaten, moet de opzegbrief zijn ondertekend door jou en je partner. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de opzegging hebt gedaan.

Zegt maar één van de twee huurders de huurovereenkomst op (je partner verlaat de huurwoning) dan geldt er voor hem of haar geen opzegtermijn.

Vind je jouw vraag niet terug?

Vlaams Woningsfonds helpt je graag verder. Neem gerust contact op met één van onze provinciale kantoren.

Contact