Bij een sociaal woonkrediet komen heel wat vragen kijken. Het Vlaams Woningfonds geeft u graag de nodige antwoorden. Wil er rekening mee houden dat de op deze website verstrekte informatie is gesteund op de meest recente en thans geldende regelgeving en dus mogelijk niet van toepassing is op uw persoonlijke of specifieke omstandigheden. Voor de in het verleden onder andere reglementering afgesloten kredieten kijk je best in de notariële kredietakte voor de precieze voorwaarden die voor u gelden.

Vlaamse woonlening

Je woonkrediet eenvoudig en snel online opnemen voor het uitvoeren van werken aan je woning? Ga als volgt tewerk:

Surf naar uw digitaal dossier beschikbaar op de website www.vlaamswoningfonds.be/mijnwoningfonds : klik op “bekijk kredieten” - “bekijk details” – “ renovatiebudget” – “vraag uitbetaling aan” – selecteer vervolgens de door u gewenste uitbetaling aan een aannemer, aan een derde die u de gelden heeft voorgeschoten of aan u zelf en voeg de nodige stukken toe in de juiste bestandsvorm.

Als alles in orde is, gaan wij over tot uitbetaling en dan zal je dit ook onmiddellijk merken in je digitaal dossier (door de toevoeging van een nieuwe staat van betaling).

 

Dankzij de digitale verwerking garanderen we een snelle verwerking mits u zich houdt aan de volgende richtlijnen:

 • De gereserveerde gelden zijn uitsluitend bestemd ter financiering van de werken die zijn opgenomen in het door u ondertekende kredietaanbod conform de bij het kredietonderzoek aanvaarde kostenramingen. De factuur dient dan ook voldoende de omschrijving van de werken en/ of materialen te omvatten.
 • De factuur moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en op naam staan van (een van) de kredietnemers: een offerte of bestelbon is niet voldoende.
 • Indien u de voorziene werken deels met eigen middelen betaalt kunnen wij de voorbehouden gelden pas vrijgeven nadat u zelf uw deel financierde.
 • Als voor bepaalde werken een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is, zal u pas over het geleende bedrag kunnen beschikken nadat u ons een kopie van deze vergunning bezorgd heeft. Zolang deze niet in ons bezit is, blokkeren wij de gelden die bestemd zijn voor de werken waarop de vergunning slaat.
 • De gelden worden slechts uitbetaald naargelang het vorderen van de beleende werken. Dit houdt in dat het bedrag van de nog uit te betalen gelden op elk ogenblik minstens overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Er zal u daarom op geregelde tijdstippen gevraagd worden foto’s te bezorgen die de stand van de werken aantonen en een verklaring op eer af te leggen i.v.m. de uitvoering van de werken. Een onderzoek ter plaatse door onze deskundige in verband met de met het krediet gefinancierde werken is steeds mogelijk.
 • De vrijgave van de gelden is afhankelijk van de correcte naleving van alle in de akte aangegane verplichtingen ( ondermeer en in het bijzonder uw afbetalingsverplichting).
 • Wij betalen voorschotfacturen op nog uit te voeren werken in principe ten belope van maximum 30 % van de totale kostprijs van deze werken (inclusief BTW).
 • Wij kunnen slechts een beperkt deel van het krediet, namelijk in totaal voor maximum 15 000 EUR, in schijven op uw eigen bankrekening storten. Hiermee kan u dan zelf kleine facturen en/of kostennota’s van materialen (geen werktuigen) in verband met de voorziene werken aan uw woning betalen. U zal ons de bewijsstukken van elke uitbetaalde schijf dienen te bezorgen via dit platform vooraleer u een volgende schijf kan aanvragen. Een eerste schijf kan op uw eenvoudig verzoek worden uitgekeerd. Ter verantwoording van de op uw bankrekening uitgekeerde gelden aanvaarden wij enkel facturen op uw naam en geen kassabonnetjes.

 

Maak online of telefonisch een afspraak.

Bij het openen van je kredietaanvraag op onze provinciale dienst of bij een kredietbemiddelende woonmaatschappij maken we voldoende tijd voor je vrij om eerst na te gaan wat je wensen zijn en wat mogelijk is.

Je krijgt dan van ons documenten mee die moeten ingevuld worden door o.a. je notaris, werkgever... Eerst een afspraak maken is dus essentieel om ervoor te zorgen dat wij voldoende tijd voor je kunnen vrijmaken.

Na ontvangst en onderzoek van de belangrijkste documenten wordt je dossier overgemaakt aan onze maatschappelijke zetel te Brussel, waar een andere dossierbeheerder je kredietaanvraag verder opvolgt en afhandelt. Deze dossierbeheerder houdt je op de hoogte van de stand van je dossier en staat je bij tot het tekenen van de kredietakte. Je kan je dossierbeheerder steeds telefonisch bereiken op zijn/haar rechtstreeks nummer of via e-mail. Alle contactadressen en telefoonnummers vind je bij contact.

Flow Dossieropbouw(*) selecteer afbeelding om te vergroten

Flow hoofdzetel(*) selecteer afbeelding om te vergroten

De kredieten van het Vlaams Woningfonds zijn kredieten met een onroerende bestemming verstrekt met een hypothecaire zekerheid. Bij een hypothecair krediet neemt de kredietverstrekker een hypotheek op de woning of het appartement van de kredietnemer.

Een hypothecair krediet vereist de registratie van de kredietakte (die wordt opgesteld en getekend bij de notaris) op het registratiekantoor en een inschrijving op het hypotheekkantoor. Deze hypotheek biedt de kredietverstrekker een zekerheid op de opbrengst van jouw woning bij verkoop tot volledige voldoening van jouw schuld.

De duur van de Vlaamse woonlening kan in principe nooit meer bedragen dan 25 jaar.

In afwijking daarvan kan de looptijd van de Vlaamse woonlening maximaal 30 jaar bedragen als de ontlener onvoldoende solvabel is om het gevraagde krediet in 25 jaar af te betalen. In dat geval wordt de looptijd vastgesteld op de minimum looptijd waarin de ontlener wel solvabel is.

De Vlaamse woonlening moet in ieder geval volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

Ook op financieel gebied is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Er bestaan heel wat mogelijkheden om je verder te helpen wanneer je je in financiële moeilijkheden bevindt. Wanneer je moeilijkheden ondervindt om je woonkrediet af te betalen, kan je steeds onze dienst betwiste zaken contacteren via MijnWoningfonds, via mail naar bz@vlaamswoningfonds.be of op het nummer 02 548 91 11 (iedere voormiddag tussen 8.30 uur en 12 uur).

De overheid voorziet ook in een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie: verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Voor de aankoop van een woning of appartement kan het Vlaams Woningfonds enkel een krediet toekennen in eerste hypothecaire rang.

Voor werken aan je woning/appartement kan het Vlaams Woningfonds ook kredieten toekennen in tweede hypothecaire rang. Een hypothecair krediet (eventueel bij het Vlaams Woningfonds) dat destijds heeft gediend voor de aankoop/bouw van de woning/het appartement kan dus gerust blijven verder lopen. Bij het bepalen van het maximum bedrag dat je kan ontlenen, wordt er wel rekening gehouden met het bedrag van een bestaande hypotheek.

Het Vlaams Woningfonds betaalt het kredietbedrag nooit rechtstreeks aan de ontleners. De gelden worden tijdig gestort op de financiële rekening van de door jou gekozen notaris, zodat deze de verkoper of vorige kredietverstrekker/geldschieter kan betalen.

Indien je werken uitvoert, wordt het daarvoor bestemde kredietbedrag op een lopende rekening bij het Vlaams Woningfonds geplaatst. Van zodra de kredietakte werd ondertekend, kan onze dienst ‘betalingen’ overgaan tot uitbetaling van de gelden die hiervoor bestemd zijn.

Indien de werken een omgevingsvergunning  voor stedenbouwkundige handelingen vereisen, hebben wij wel eerst een bewijs nodig dat deze werd toegekend. De gelden van lopende rekening dienen in principe binnen de drie jaar na het tekenen van de kredietakte te worden opgenomen.

Je kan de gelden voor de financiering van de werken opnemen naarmate van de uitvoering van die werken. Dit houdt in dat het bedrag van de nog uit te betalen gelden op elk ogenblik minstens overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de nog uit te voeren werken. Er zal  daarom aan je op geregelde tijdstippen gevraagd worden foto’s te bezorgen die de stand van de werken aantonen alsmede een verklaring op eer af te leggen i.v.m. de uitvoering van de werken.

Ter opname van de gelden dienen er ons onbetaalde facturen ondertekend als 'goed voor betaling' te worden opgestuurd, gemaild of opgeladen via “MijnWoningfonds”. Onze dienst betaalt dan rechtstreeks aan de aannemer en/of leverancier in kwestie.

Een beperkt deel van het geleende bedrag kan ook op jouw persoonlijke bankrekening gestort worden voor de betaling van kleine facturen en/of kostennota's. Deze vorm van opname is beperkt tot de totaalsom van maximum 15 000 EUR en wordt in principe in deelschijven uitbetaald: ons dienen hierbij dan wel de nodige bewijsstukken van elke uitbetaalde schijf te worden bezorgd vooraleer een volgende schijf kan worden bekomen.

Blijft er, nadat alle werken zijn uitgevoerd, nog geld over? Dan wordt dat als vroegtijdige afkorting op het krediet geboekt. Het geld dat zich op de lopende rekening bevindt, brengt intrest op tegen dezelfde intrestvoet als deze op je krediet.

Indien je in echtscheiding bent of je samenwoning beëindigt, je woning wenst te behouden en aan de basisvoorwaarden voldoet, kan je een Vlaamse woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Bovendien houden wij enkel rekening met jouw deel van het geïndexeerde inkomen. De kredietakte kan wel pas getekend worden nadat je definitief uit de echt gescheiden bent of de samenwoning hebt beëindigd.

De kredieten van  het Vlaams Woningfonds zijn sociale kredieten. Bijgevolg dient niet alleen rekening gehouden te worden met je maandinkomen. Zo sturen wij ook steeds een expert ter plaatse om de woning of het appartement te beoordelen. De dossierbehandeling is bijgevolg complexer en vraagt meer tijd dan bij een commerciële bankinstelling.

Het Vlaams Woningfonds kan zich daarom niet engageren om zekerheid over het gevraagde krediet te bieden binnen de termijnen van een opschortende voorwaarde van een verkoopovereenkomst.

Tips die een vlotte dossierbehandeling bevorderen:

 1. Neem bij de aankoop van een woning of appartement contact met ons op vóóraleer je een verkoopovereenkomst ondertekent. Niet alleen kunnen wij je nuttige informatie verstrekken, er kunnen eventueel ook al enige voorbereidingen in verband met het eventueel krediet worden getroffen.
 2. Start jouw kredietaanvraag via onze kanalen zo snel mogelijk nadat er een schriftelijk akkoord is met de verkoper van de woning.
 3. Werk actief en transparant mee aan de samenstelling van je kredietdossier. Op die manier komt alles in orde vóór de uiterste vervaldatum van een verkoopovereenkomst (doorgaans heeft een verkoopovereenkomst een geldigheidsduur van 4 maanden).

Het kredietaanbod is de brief die je van het Vlaams Woningfonds ontvangt op het ogenblik dat je dossier volledig in orde is en die je zo spoedig mogelijk ondertekend dient terug te bezorgen aan het Vlaams Woningfonds. Alle voorwaarden over je krediet staan hierin vermeld.

Na ontvangst door het Vlaams Woningfonds van het ondertekende aanbod (i.e. kredietovereenkomst) kan je contact opnemen met de notaris om een datum af te spreken voor het tekenen van de akte. Alle verdere formaliteiten worden tussen de notaris en het Vlaams Woningfonds geregeld.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de kostprijs van het krediet op jaarbasis weer. Het houdt rekening met de totale kosten verbonden aan het krediet. Het JKP laat je toe om gemakkelijker kredieten onderling met elkaar te vergelijken.

Om het JKP van een krediet bij het Vlaams Woningfonds te berekenen wordt uitgegaan van de volgende kosten:

 • totaal bedrag aan intresten die worden betaald over de volledige duurtijd van het krediet
 • dossierkosten van 100 EUR
 • kosten hypothecair krediet: de bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten alsmede een maximaal bedrag aan administratieve kosten ter vestiging van de volledige hypothecaire inschrijving voor het kredietbedrag. Het ereloon van de notaris en de er op verschuldigde btw zijn hier niet in begrepen.

Ja. Pleegkinderen worden door het Vlaams Woningfonds beschouwd als kinderen ten laste tijdens de duur van hun opname in het gezin.

Indien de pleegkinderen het gezin zouden verlaten tijdens de looptijd van het krediet, is een aanpassing van de rentevoet mogelijk.

De beleende woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Als de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt, kan het krediet slechts worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het deel van de woning dat bestemd is voor bewoning groter is dan de waarde van het deel van de woning dat bestemd is voor handelsdoeleinden. Het krediet mag daarenboven geen betrekking hebben op werken aan het deel van de woning dat uitsluitend bestemd is voor handelsdoeleinden.

Voor kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk in te stappen in het stelsel van de woonbonus. De datum van de hypothecaire kredietakte bij de notaris is hierbij van belang.

De afschaffing van de woonbonus heeft evenwel geen enkele impact op de bestaande fiscale inbreng van jouw al lopend woonkrediet. Je zal dus verder jaarlijks een fiscaal betalingsattest ontvangen.
Dit is ook het geval indien je jouw huidige gezinswoning, die al is gefinancierd met een krediet bij het Vlaams Woningfonds, verkoopt en een nieuwe woning gaat aankopen, zelfs indien dit na 1 januari 2020 wordt gedaan mits de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte goed wordt overgebracht naar het nieuwe goed, een zogenaamde pandwissel of hypotheekoverdracht.
Dat laatste is trouwens ook interessant omdat je dan geniet van lagere notariskosten. Er is hierbij enkel de beperking dat je het fiscaal voordeel alleen behoudt voor het nog uitstaande bedrag. Als je bijleent om de verrichting te realiseren, dan wordt dat bijkomend deel beschouwd als een nieuwe lening waarvoor je geen woonbonus kan toegekend worden indien de akte na 1 januari 2020 wordt getekend.

Wie eerst zijn woning, gefinancierd met een krediet bij het VWF, wenst te verkopen en die nadien een ander onroerend goed wil aankopen, doet er goed aan contact op te nemen om te zien of er geen hypotheekoverdracht of pandwissel mogelijk is. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed wordt daarbij overgebracht naar dat ander onroerend goed.

Een hypotheekruil wordt doorgaans doorgevoerd om kosten voor een nieuwe lening te besparen.

Je kan steeds je digitaal kredietdossier raadplegen of een vraag stellen via MijnWoningfonds.
Voor meer inlichtingen contacteer onze dienst notariële zaken via mail naar nz@vlaamswoningfonds.be of op het nummer 02 548 91 11 (iedere voormiddag tussen 8.30 uur en 12 uur).
 

Een tijdelijk uitstel van kapitaalsaflossing kan zonder kosten worden aangevraagd na het tekenen van de kredietakte ingeval ontlener bij de aanvang van het krediet wordt geconfronteerd met een dubbele huisvestingskost doordat naast de afbetaling van het krediet ook nog een huur dient te worden betaald.

Dit uitstel loopt over een periode van in principe maximum 6 maanden en kan uitzonderlijk eenmalig op gemotiveerd verzoek worden verlengd. Tijdens deze uitstelperiode dienen de vervallen debetintresten wel te worden betaald en na afloop ervan dient de opgelopen betaalachterstand tegenover de normale aflossingstabel te worden ingehaald door een tijdelijk verhoogd betaalplan. Na deze aanzuivering wordt de aflossing van het krediet hernomen volgens de oorspronkelijke aflossingstabel.