Bij een sociaal woonkrediet komen heel wat vragen kijken. Het Vlaams Woningfonds geeft u graag de nodige antwoorden. Wil er rekening mee houden dat de op deze website verstrekte informatie is gesteund op de meest recente en thans geldende regelgeving en dus mogelijk niet van toepassing is op uw persoonlijke of specifieke omstandigheden. Voor de in het verleden onder andere reglementering afgesloten kredieten kijk je best in de notariële kredietakte voor de precieze voorwaarden die voor u gelden.

Woonkrediet

Maak online of telefonisch een afspraak.

Bij het openen van je kredietaanvraag op onze provinciale dienst maken we voldoende tijd voor je vrij om eerst na te gaan wat je wensen zijn en wat mogelijk is.

Je krijgt dan van ons documenten mee die moeten ingevuld worden door o.a. je notaris, werkgever... Eerst een afspraak maken is dus essentieel om ervoor te zorgen dat wij voldoende tijd voor je kunnen vrijmaken.

Na ontvangst en onderzoek van de belangrijkste documenten wordt je dossier overgemaakt aan onze maatschappelijke zetel te Brussel, waar een andere dossierbeheerder je kredietaanvraag verder opvolgt en afhandelt. Deze dossierbeheerder houdt je op de hoogte van de stand van je dossier en staat je bij tot het tekenen van de kredietakte. Je kan je dossierbeheerder steeds telefonisch bereiken op zijn/haar rechtstreeks nummer of via e-mail. Alle contactadressen en telefoonnummers vind je bij contact.

De kredieten van het Vlaams Woningfonds zijn kredieten met een onroerende bestemming verstrekt met een hypothecaire zekerheid. Bij een hypothecair krediet neemt de kredietverstrekker een hypotheek op de woning of het appartement van de kredietnemer.

Een hypothecair krediet vereist de registratie van de kredietakte (die wordt opgesteld en getekend bij de notaris) op het registratiekantoor en een inschrijving op het hypotheekkantoor. Deze hypotheek biedt de kredietverstrekker een zekerheid op de opbrengst van jouw woning bij verkoop tot volledige voldoening van jouw schuld.

Ook op financieel gebied is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Er bestaan heel wat mogelijkheden om je verder te helpen wanneer je je in financiële moeilijkheden bevindt. Wanneer je moeilijkheden ondervindt om je woonkrediet af te betalen, kan je steeds onze dienst betwiste zaken contacteren (bz@vlaamswoningfonds.be of op het nummer 02 548 91 13)

De overheid voorziet ook in een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer je een krediet afsluit. Voor meer informatie: verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Voor de aankoop van een woning of appartement kan het Vlaams Woningfonds enkel een krediet toekennen in eerste hypothecaire rang.

Voor werken aan je woning/appartement kan het Vlaams Woningfonds ook kredieten toekennen in tweede hypothecaire rang. Een hypothecair krediet (eventueel bij het Vlaams Woningfonds) dat destijds heeft gediend voor de aankoop/bouw van de woning/het appartement kan dus gerust blijven verder lopen. Bij het bepalen van het maximum bedrag dat je kan ontlenen, wordt er wel rekening gehouden met het bedrag van een bestaande hypotheek.

Het Vlaams Woningfonds betaalt het kredietbedrag nooit rechtstreeks aan de ontleners. De gelden worden tijdig gestort op de financiële rekening van de door jou gekozen notaris, zodat deze de verkoper of vorige kredietverstrekker/geldschieter kan betalen.

Indien je werken uitvoert, wordt het daarvoor bestemde kredietbedrag op een lopende rekening bij het Vlaams Woningfonds geplaatst. Je kan dan onbetaalde, originele facturen die je hebt ondertekend als 'goed voor betaling' opsturen, mailen of opladen via “MijnWoningfonds”. Onze dienst betaalt dan rechtstreeks aan de aannemer en/of leverancier in kwestie. Een beperkt deel van het geleende bedrag kan onder bepaalde voorwaarden op jouw bankrekening gestort worden voor de betaling van kleine facturen en/of kostennota's.

Van zodra je kredietakte werd getekend, kan onze dienst betalingen overgaan tot betaling. Indien de werken een omgevingsvergunning  voor stedenbouwkundige handelingen vereisen, hebben wij wel eerst een bewijs nodig dat ze werd toegekend. De gelden van lopende rekening moet je in principe binnen de twee jaar na het tekenen van je kredietakte opnemen. Blijft er, nadat alle werken zijn uitgevoerd, nog geld over? Dan wordt dat als vroegtijdige afkorting op je krediet geboekt. Het geld dat zich op de lopende rekening bevindt, brengt intrest op tegen dezelfde intrestvoet als deze op je krediet. Je verliest dus niets tijdens deze periode.

Indien je in echtscheiding bent of je samenwoning beëindigt, je woning wenst te behouden en aan de basisvoorwaarden voldoet, kan je een krediet aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Bovendien houden wij enkel rekening met jouw deel van het geïndexeerde inkomen. De kredietakte kan wel pas getekend worden nadat je definitief uit de echt gescheiden bent of de samenwoning hebt beëindigd.

De kredieten bij het Vlaams Woningfonds zijn sociale kredieten. Bijgevolg dient niet alleen rekening gehouden te worden met je maandinkomen. Meestal vergt alles iets meer tijd dan bij een commerciële bankinstelling. Je geduld wordt echter beloond in de vorm van een uiterst voordelig termijnbedrag. De moeite waard, toch?

Indien je actief meewerkt aan de samenstelling van je kredietdossier, komt alles steeds op tijd in orde. Wij raden je daarom ook aan om bij de aankoop van een woning of appartement contact met ons op te nemen nog vóór je een verkoopovereenkomst ondertekent. Niet alleen kunnen wij je nuttige informatie verstrekken, er kunnen eventueel ook al enige voorbereidingen in verband met het eventueel krediet worden getroffen.

Afhankelijk van de complexiteit en dringendheid van je kredietaanvraag duurt de procedure normaal tussen zes weken en drie maanden.

Het kredietaanbod is de brief die je van het Vlaams Woningfonds ontvangt op het ogenblik dat je dossier volledig in orde is en die je zo spoedig mogelijk ondertekend dient terug te bezorgen aan het Vlaams Woningfonds. Alle voorwaarden over je krediet staan hierin vermeld.

Na ontvangst door het Vlaams Woningfonds van het ondertekende aanbod (i.e. kredietovereenkomst) kan je contact opnemen met de notaris om een datum af te spreken voor het tekenen van de akte. Alle verdere formaliteiten worden tussen de notaris en het Vlaams Woningfonds geregeld.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de kostprijs van het krediet op jaarbasis weer. Het houdt rekening met de totale kosten verbonden aan het krediet. Het JKP laat je toe om gemakkelijker kredieten onderling met elkaar te vergelijken.

Om het JKP van een krediet bij het Vlaams Woningfonds te berekenen wordt uitgegaan van de volgende kosten:

  • totaal bedrag aan intresten die worden betaald over de volledige duurtijd van het krediet
  • dossierkosten van 100 EUR
  • kosten hypothecair krediet: de bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten alsmede een maximaal bedrag aan administratieve kosten ter vestiging van de volledige hypothecaire inschrijving voor het kredietbedrag. Het ereloon van de notaris en de er op verschuldigde btw zijn hier niet in begrepen.
  • de premies van de brandverzekering en de eventuele schuldsaldoverzekering, eens ze gekend zijn.

Bij het online simuleren via deze website worden de premies van de brand- en de eventuele schuldsaldoverzekering in het JKP niet meegeteld omdat ze nog niet gekend zijn.

Ja. Pleegkinderen worden door het Vlaams Woningfonds beschouwd als kinderen ten laste tijdens de duur van hun opname in het gezin.

Indien de pleegkinderen het gezin zouden verlaten tijdens de looptijd van het krediet, is een aanpassing van de rentevoet mogelijk.

De beleende woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Als de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt, kan het krediet slechts worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het deel van de woning dat bestemd is voor bewoning groter is dan de waarde van het deel van de woning dat bestemd is voor handelsdoeleinden. Het krediet mag daarenboven geen betrekking hebben op werken aan het deel van de woning dat uitsluitend bestemd is voor handelsdoeleinden.

Ja,  de VMSW verstrekt de Vlaamse Woonlening. De voorwaarden en tarieven van de Vlaamse Woonlening zijn identiek aan deze van de kredieten die het Vlaams Woningfonds toekent. Beide instellingen zijn echter verschillend en van elkaar onafhankelijk.

Voor kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk in te stappen in het stelsel van de woonbonus. De datum van de hypothecaire kredietakte bij de notaris is hierbij van belang.

De afschaffing van de woonbonus heeft evenwel geen enkele impact op de bestaande fiscale inbreng van jouw al lopend woonkrediet. Je zal dus verder jaarlijks een fiscaal betalingsattest ontvangen.
Dit is ook het geval indien je jouw huidige gezinswoning, die al is gefinancierd met een krediet bij het Vlaams Woningfonds, verkoopt en een nieuwe woning gaat aankopen, zelfs indien dit na 1 januari 2020 wordt gedaan mits de oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte goed wordt overgebracht naar het nieuwe goed, een zogenaamde pandwissel of hypotheekoverdracht.
Dat laatste is trouwens ook interessant omdat je dan geniet van lagere notariskosten. Er is hierbij enkel de beperking dat je het fiscaal voordeel alleen behoudt voor het nog uitstaande bedrag. Als je bijleent om de verrichting te realiseren, dan wordt dat bijkomend deel beschouwd als een nieuwe lening waarvoor je geen woonbonus kan toegekend worden indien de akte na 1 januari 2020 wordt getekend.

Wie eerst zijn woning, gefinancierd met een krediet bij het VWF, wenst te verkopen en die nadien een ander onroerend goed wil aankopen, doet er goed aan contact op te nemen om te zien of er geen hypotheekoverdracht of pandwissel mogelijk is. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed wordt daarbij overgebracht naar dat ander onroerend goed.

Een hypotheekruil wordt doorgaans doorgevoerd om kosten voor een nieuwe lening te besparen.

Voor meer inlichtingen contacteer onze dienst notariële zaken op het nummer 02 548 91 22 of mail naar nz@vlaamswoningfonds.be.

Nadat de kredietakte bij de notaris is getekend, wordt je kredietdossier ter beschikking gesteld van verschillende diensten. Afhankelijk van je vraag kan je deze diensten eveneens rechtstreeks bereiken op de volgende telefoonnummers (uitgezonderd op donderdag):

Je kan ook steeds je digitaal kredietdossier raadplegen via MijnWoningfonds.