De woningen van het Vlaams Woningfonds worden verhuurd overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de op het Vlaams Woningfonds van toepassing zijnde bepalingen van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Deze regelgeving is regelmatig aan wijzigingen onderhevig. De wijzigingen kunnen onmiddellijk van toepassing zijn op jouw inschrijving of lopende huurovereenkomst zonder dat jouw huurovereenkomst wordt aangepast.

Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de mensen die er effectief recht op hebben. Zo moeten huurders van een sociale woning voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Je mag zowel in België als in het buitenland geen eigendommen hebben. Het Vlaams Woningfonds zal voortaan samenwerken met gespecialiseerde ondernemingen om te onderzoeken of je eigendommen hebt in het buitenland. Er wordt enkel een onderzoek opgestart wanneer er ernstige vermoedens zijn dat je een eigendom bezit in het buitenland. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan jouw huurovereenkomst worden beëindigd. Ook de sociale korting die werd toegekend om jouw huurprijs te berekenen, kan worden teruggevorderd.

Belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari 2020

Kandidaat-huurders

Je bent reeds ingeschreven voor een sociale huurwoning van het Vlaams Woningfonds. Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. Sommige veranderingen zijn ook voor jou als kandidaat-huurder belangrijk.

Voorwaarden om een sociale huurwoning te huren

Om een woning te kunnen huren, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Sinds 1 januari 2020 gelden deze voorwaarden enkel voor:

  • de toekomstige referentiehuurder
  • en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen.

Regels rond inkomen

Sinds 1 januari 2020 kijken we bij de inschrijving en de toewijzing van een sociale huurwoning alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de personen hierboven. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

Regels rond eigendom

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking.

Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk.

Voorrangsregels

Sommige kandidaat-huurders hebben recht op een voorrang. Een aantal voorrangsregels wijzigen of verdwijnen. Zo krijg je geen voorrang meer bij een onteigening.

Als de burgemeester of de minister jouw woning ongeschikt- en of onbewoonbaar verklaarde, dan gelden er bijkomende voorwaarden. De voorrang vervalt als je verhuist of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wegvalt, tenzij je in een noodwoning woont.

Als je binnen het Vlaams Woningfonds verhuist, heb je soms recht op een voorrang. Dit is bijvoorbeeld zo als je gezin te groot is voor je huidige woning. Voortaan kun je alleen nog met voorrang verhuizen naar een grotere woning als dat niet komt doordat er meerderjarige personen na aanvang van de huurovereenkomst zijn komen inwonen in jouw gezin. Je krijgt dus geen voorrang meer als bijvoorbeeld jouw partner komt bijwonen en je woning hierdoor te klein wordt.

Familie in het buitenland die je bij jou wil laten inwonen

Als je tijdens of na je inschrijving als kandidaat-huurder eraan denkt om familie uit het buitenland naar België te laten komen en bij jou te laten inwonen, dan moet je dat direct melden aan het Vlaams Woningfonds.

Als je niet akkoord gaat met een beslissing

Ben je het niet eens met een beslissing die we over jou of je dossier nemen? Dan kan je de beslissing laten nakijken door de Afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen. Je moet dit doen binnen de 30 dagen nadat we de beslissing aan jou melden.

Bescherming van jouw gegevens

Wanneer je een huurovereenkomst tekent, bezorgen we je een document over het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens.

Huurders

Je huurt reeds een woning van het Vlaams Woningfonds. Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. Deze zijn ook op jouw huurovereenkomst van toepassing.

Opsplitsing tussen huurders en bijwoners

Sinds 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners.

Wie is huurder?

De volgende personen beschouwen we als huurders:

  • de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
  • en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. De persoon kan pas huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Dit geldt ook voor de personen die vóór 1 januari 2020 de huurovereenkomst wel mee ondertekenden. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige gevallen wel mee voor je huurprijs.

Einde huurovereenkomst bij overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minstens zes maanden en misschien langer, de woning blijven bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst afsluiten met het Vlaams Woningfonds.

Jouw huurovereenkomst

Huurovereenkomsten zijn sinds 1 januari 2020 korter en eenvoudiger. Nieuwe huurders krijgen daar een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit document hieronder raadplegen (zie toelichting).

Huurprijsberekening

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigde op 1 januari 2020 het inkomstenbegrip dat het Vlaams Woningfonds dient te gebruiken om je huurprijs te berekenen. We informeren je hierover in een aparte brief, die we samen met jouw huurprijsberekening bezorgen.

Heb je een woning of bouwgrond?

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland.

Sinds 1 januari 2020 zijn de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.

Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering. Je hoeft dan geen actie te ondernemen.

Voor rechtsfeiten en rechtshandelingen die zich ná 1 januari 2020 voordoen, gelden de strengere eigendomsvoorwaarden wel.

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk.

Indien je niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden, dien je dit steeds onmiddellijk te melden aan het Vlaams Woningfonds.

Voorrangsregels

Als je binnen het Vlaams Woningfonds verhuist, heb je soms recht op een voorrang. Dit is bijvoorbeeld zo als je gezin te groot is voor je huidige woning. Voortaan kun je alleen nog met voorrang verhuizen naar een grotere woning als dat niet komt doordat er meerderjarige personen na aanvang van de huurovereenkomst zijn komen inwonen in jouw gezin. Je krijgt dus geen voorrang meer als bijvoorbeeld jouw partner komt bijwonen en je woning hierdoor te klein wordt.

Jouw woning laten bezichtigen

Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je toestaan dat we jouw woning laten zien aan kandidaat-huurders of kandidaat-kopers. We spreken met jou af op welke momenten dit kan, maximaal 2 keer 3 uur per week. We mogen ook affiches ophangen aan je woning.

Toelichting

Hierbij vind je een uitgebreide toelichting bij de reglementering zoals deze momenteel van toepassing is op jouw huurovereenkomst.