Sociaal huren

Je dient ons hier vooraf van te verwittigen. Je partner kan enkel komen inwonen indien je samen met hem of haar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je bent gehuwd of wettelijk samenwoont worden deze voorwaarden onmiddellijk gecontroleerd. Indien je feitelijke partner komt inwonen, worden de voorwaarden pas gecontroleerd nadat jullie 1 jaar hebben samengewoond in de huurwoning.

Je partner kan alleen komen inwonen indien je huurwoning daardoor niet onaangepast (te klein) wordt.

Uiterlijk 2 jaar nadat je huurder bent geworden, dien je te voldoen aan de taalkennisverplichting. Dit betekent dat je een basisniveau A2 van het Nederlands dient te hebben. Wanneer je dit niveau nog niet hebt bij aanvang van de verhuring zullen wij dit gedurende 2 jaar mee opvolgen. Voldoe je na 2 jaar nog steeds niet, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Indien je een niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel bent, dien je op het ogenblik van het afsluiten van jouw huurovereenkomst te zijn ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Deze verplichting is alleen van toepassing op niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (dit wil zeggen jonger dan 65 jaar). Als je een pensioen geniet, geldt de verplichting dus niet. Kan je niet werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap? Dan geldt deze verplichting evenmin. Dit is ook het geval wanneer je een leefloon ontvangt en het OCMW besliste dat je om billijkheidsredenen niet kan werken. 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden en ben je niet ingeschreven bij de VDAB, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Eens je huurder bent, wordt er door het Vlaams Woningfonds een driejaarlijkse controle uitgevoerd op het naleven van de huurdersverplichting.

 

Je kan je huurovereenkomst opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar één van onze kantoren.

Wanneer beide huurders de woning verlaten, moet de opzegbrief zijn ondertekend door jou en je partner. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de opzegging hebt gedaan.

Zegt maar één van de twee huurders de huurovereenkomst op (je partner verlaat de huurwoning) dan geldt er voor hem of haar geen opzegtermijn.