Sociaal huren

Je kan langskomen op één van onze kantoren, ons telefonisch contacteren of het contactformulier invullen. Na ontvangst van de door jou ingevulde inschrijvingsdocumenten kunnen wij jouw dossier verder onderzoeken. Zo je voldoet aan de voorwaarden word je ingeschreven in ons inschrijvingsregister. Je ontvangt van ons een inschrijvingsbewijs.

De grootte van jouw gezin bepaalt voor welke woningen je in aanmerking komt. Je gezinssamenstelling dient de rationele bezetting van de huurwoning zo dicht mogelijk te benaderen. Zo wordt een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt. Jongens en meisjes krijgen aparte slaapkamers.

Je kan opgeven welk soort woongelegenheid je wenst te huren: een eengezinswoning, een appartement of beiden. Je dient ook aan te duiden in welke gemeente(n) je wenst te huren.

Ja, indien je een eigendom ten kosteloze titel gedeeltelijk hebt verworven (bv. via een erfenis), heb je één jaar vanaf de toewijzing van een sociale huurwoning om dit aandeel te vervreemden.

Volgende woningen worden ook niet in aanmerking genomen om de eigendomsvoorwaarde te controleren:

  • je woning in het Vlaamse Gewest is maximaal twee maanden voor je inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en de ontruiming ervan is noodzakelijk ;
  • je woont in een woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is aan je fysieke handicap;
  • je woont in je woning maar je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning;
  • je woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is (bv een camping);
  • je woning moet worden ontruimd met toepassing van artikel 3.30, § 2, tweede lid, artikel 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 en artikel 5.88, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
  • je woont in een woning waarover je het beheer hebt verloren tengevolge van een faillietverklaring  of tengevolge van een collectieve schuldenregeling.

Dat is moeilijk te zeggen. Wij kunnen alleen maar een schatting maken op basis van de wachttijd van de vorige kandidaten die een gelijkaardige woning kregen toegewezen. Wij weten immers niet wanneer een huurder een opzeg zal geven en er een geschikte woning vrijkomt.

Wachtlijsten zijn altijd momentopnamen. Soms zijn er mensen die voorrang krijgen of schrijven mensen zich uit. Daardoor wordt de wachtlijst langer of korter.

Laat elke wijziging in je gezinssituatie onmiddellijk weten. Als je gezin groter of kleiner wordt, kan het zijn dat je voor een andere woning in aanmerking komt dan bij je inschrijving. Stel ons dus in kennis wanneer er een kindje bijkomt of er een persoon het gezin verlaat of mee komt inwonen. Ook als jij en je partner uit elkaar gaan, dienen wij je inschrijving aan te passen.

Contacteer ons ook als er personen in het kader van een gezinshereniging bij je zijn komen inwonen of als je adres wijzigt.

Zodra je volgens de wettelijk vastgelegde toewijzingsregels in aanmerking komt voor de toewijzing van een huurwoning ontvang je van ons een schriftelijke aanbodbrief. Je dient ons binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te laten weten of je interesse hebt om deze woning te huren. Je kan de woning eerst gaan bezichtigen.

Indien je niet tijdig reageert, beschouwen wij dit als een weigering. Bij de tweede ongegronde weigering van een aangepaste woning wordt je inschrijving geschrapt.

De door jou te betalen huurwaarborg bedraagt 2 maal de basishuur van je toegewezen huurwoning. Hier staat wel een maximum op van 1111 EUR in 2023.

Je huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar. Na 9 jaar controleren wij of je nog aan de inkomensvoorwaarde voldoet en of je woning niet onderbezet is. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, wordt je huurovereenkomst verlengd met 3 jaar. Dit gebeurt vervolgens telkens opnieuw na 3 jaar indien je aan de voorwaarden voldoet.

Als na 9 jaar je inkomen te hoog is of je woning onderbezet, dienen wij je huurovereenkomst op te zeggen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien.

Je dient ons hier vooraf van te verwittigen. Je partner kan enkel komen inwonen indien je samen met hem of haar voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je bent gehuwd of wettelijk samenwoont worden deze voorwaarden onmiddellijk gecontroleerd. Indien je feitelijke partner komt inwonen, worden de voorwaarden pas gecontroleerd nadat jullie 1 jaar hebben samengewoond in de huurwoning.

Je partner kan alleen komen inwonen indien je huurwoning daardoor niet onaangepast (te klein) wordt.

Uiterlijk 2 jaar nadat je huurder bent geworden, dien je te voldoen aan de taalkennisverplichting. Dit betekent dat je een basisniveau A2 van het Nederlands dient te hebben. Wanneer je dit niveau nog niet hebt bij aanvang van de verhuring zullen wij dit gedurende 2 jaar mee opvolgen. Voldoe je na 2 jaar nog steeds niet, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Indien je een niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel bent, dien je op het ogenblik van het afsluiten van jouw huurovereenkomst te zijn ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Deze verplichting is alleen van toepassing op niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (dit wil zeggen jonger dan 65 jaar). Als je een pensioen geniet, geldt de verplichting dus niet. Kan je niet werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap? Dan geldt deze verplichting evenmin. Dit is ook het geval wanneer je een leefloon ontvangt en het OCMW besliste dat je om billijkheidsredenen niet kan werken. 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden en ben je niet ingeschreven bij de VDAB, dan zijn wij verplicht je dossier over te maken aan de toezichthouder die je mogelijks een geldboete kan opleggen.

Eens je huurder bent, wordt er door het Vlaams Woningfonds een driejaarlijkse controle uitgevoerd op het naleven van de huurdersverplichting.

 

Je kan je huurovereenkomst opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar één van onze kantoren.

Wanneer beide huurders de woning verlaten, moet de opzegbrief zijn ondertekend door jou en je partner. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de opzegging hebt gedaan.

Zegt maar één van de twee huurders de huurovereenkomst op (je partner verlaat de huurwoning) dan geldt er voor hem of haar geen opzegtermijn.

Heb je vragen over je inschrijving, aanbod huurwoning, huurovereenkomst, huurprijs... dan kan je terecht op volgende telefoonnummers:

Heb je vragen over herstellingen of schade aan je huurwoning dan kan je terecht op volgende telefoonnummers: