Bedrag van de tegemoetkoming

Het maximumbedrag van 600 euro kunt u alleen krijgen als u leent voor nieuwbouw, uw woning een primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70-norm en uw belastbaar inkomen onder deze inkomensgrenzen valt:

  • 51 990 euro voor een alleenstaande;
  • 74 270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 4 160 euro per persoon ten laste;
  • 74 270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 4 160 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

Anders bedraagt de uitkering maximaal 500 euro.

De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan uw kredietinstelling. 
Het bedrag dat u krijgt hangt af van de verloren inkomsten, van uw maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd.  Het eerste jaar bedraagt de tegemoetkoming 70 % van het afbetalingsbedrag. Het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag, en het derde jaar nog 42 %.

Kostprijs

De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaalt u geen premie.

Duur

De verzekering loopt over tien jaar en start op de aanvraagdatum. Als u in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover u beroep kan doen op het overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.
Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet u aantonen dat u tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt. Als u als zelfstandige het overbruggingsrecht geniet, kan u een tegemoetkoming ontvangen voor de periode dat u het overbruggingsrecht ontvangt.

De verzekeringsmaatschappij komt gedurende maximaal 36 maanden tussen in de aflossing van de hypothecaire lening, en dit ongeacht er één of meer verzekerden zijn per aanvraag.

Als tijdens de verzekerde periode van tien jaar blijkt dat de aanvrager op de aanvraagdatum tot verzekering niet aan alle toetredingsvoorwaarden met betrekking tot deze verzekering voldeed, dan heeft het agentschap het recht om de verzekeraar opdracht te geven de verzekering op te zeggen.