Uw lening

 • U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie) of 25.000 euro voor louter renovatiewerken;
 • U moet uw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening.

Bepaalde leningen komen niet in aanmerking:

 • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
 • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 euro bedraagt;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 euro bedraagt;
 • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financiering van de aankoop van een bouwgrond. Als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
 • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
 • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden;
 • de lening aangegaan voor het bouwen van een woning (inclusief vervangingsbouw) waarvan het peil van primair energieverbruik hoger is dan E70 en het inkomen (vastgesteld op basis van het laatst gekende aanslagbiljet) hoger is dan de inkomensvoorwaarden.

Hebt u meerdere  hypothecaire  leningen  afgesloten voor de woning waarop deze verzekeringsaanvraag betrekking heeft (bijvoorbeeld voor de aankoop van de woning en voor de renovatie van deze woning) waarvan voor elke lening de eerste kapitaalopname minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, dan dient u voor voornoemde leningen één “gezamenlijke” verzekeringsaanvraag in te dienen.

U mag  de verzekeringsaanvraag pas doen nadat de eerste of de enige kapitaalsopname (= geldopname) van uw hypothecaire lening heeft plaatsgevonden.

Uw woning

 • De woning waarvoor u leent ligt in het Vlaams Gewest en is of wordt uw hoofdverblijfplaats. U en uw mede-leners hebben geen andere woning in volle eigendom, tenzij deze ongeschikt is verklaard;
 • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 379 240 euro. In de gemeenten opgenomen op de lijst van gemeentes met een verhoogde verkoopwaarde bedraagt dit maximumbedrag 436 130 euro;
 • U hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.

Uw werk

U dient op de aanvraagdatum en gedurende 12 volledige maanden die voorafgaan aan de aanvraagdatum, zonder onderbrekingen, een beroepsactiviteit uit te oefenen.

Voor werknemers betekent dit:

Op de aanvraagdatum en tijdens de twaalf maanden voorafgaand de aanvraagdatum minstens in een deeltijdse betrekking werken met:

 • een contract van onbepaalde duur 
 • of met een contract van bepaalde duur
 • of op basis van een uitzendcontract

Tijdens de twaalf maanden voorafgaand de aanvraagdatum mag u maximaal tien dagen niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Perioden van technische werkloosheid, waarbij u nog steeds verbonden bent door een arbeidsovereenkomst, worden gelijkgesteld met gewerkte periodes.

Voor werknemers in het onderwijs wordt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming als werkgever beschouwd en worden onderbrekingen van de arbeidsovereenkomst tijdens de maanden juli en augustus met uitgestelde bezoldiging, gelijkgesteld met gewerkte periodes.

Voor zelfstandigen betekent dit dat zij op de aanvraagdatum hun zelfstandige activiteit reeds gedurende minstens twaalf maanden in hoofdberoep uitoefenen.

Uw arbeidsgeschiktheid

 • Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds
 • Op het tijdstip van de aanvraag mag u niet arbeidsongeschikt zijn en ook niet arbeidsongeschikt zijn geweest in de periode van twaalf maanden voorafgaand de aanvraagdatum. Een uitzondering wordt gemaakt voor onderbrekingen ingevolge het wettelijk zwangerschapsverlof of profylactisch verlof. U bent arbeidsongeschikt als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en geen andere beroepsinkomsten heeft.