Verzekering gewaarborgd wonen

Nee! Het is belangrijker dat uw aanvraag op tijd op onze dienst toekomt (u hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening, dit is meestal de aktedatum) dan dat uw aanvraag volledig is. Van zodra u Document 1 Verklaring lener(s) en Document 2 Verklaring aanvrager(s) (digitaal) ingevuld en ondertekend hebt, kunnen we een aanvraag opstarten. U krijgt nadien twee maanden tijd om alle ontbrekende info (attest van de werkgever, attest van de kredietinstelling...) na te sturen.

Er gelden alleen inkomensgrenzen voor personen die een lening aangaan voor:

 • een nieuwbouw;
 • de aankoop van een nieuwbouw;
 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

De volgende inkomensgrenzen zijn van toepassing:

 • 51 990 euro voor een alleenstaande;
 • 74 270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 4 160 euro per persoon ten laste;
 • 74 270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 4 160 euro  per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Het inkomen wordt automatisch door het Vlaams Woningfonds opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

Het energiepeil van uw woning wordt bepaald door een daarvoor aangestelde verslaggever, de EPB-verslaggever. Dit is een architect, een burgerlijk ingenieur-architect, een burgerlijk of industrieel ingenieur of een bio-ingenieur, die de startverklaring (dit is een voorlopige schatting van het E-peil van de woning) en het energieprestatiecertificaat (dit is het definitieve E-peil van de woning) opmaakt.

Gelieve de startverklaring bij aanvraag te voegen indien de bouwvergunning van de woning is aangevraagd vóór 1 januari 2012. Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2012 moet het energiepeil van de woning sowieso lager of gelijk zijn aan E70.

Met verkoopwaarde wordt bedoeld de waarde van uw woning bij een vrije onderhandse verkoop. Aan uw kredietverstrekker wordt gevraagd om op het Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening een geschatte verkoopwaarde voor uw woning in te vullen. We gaan er namelijk van uit dat uw kredietverstrekker weet wat uw woning waard is bij het toestaan van de lening. Het is dus niet de bedoeling dat u kosten maakt en de woning speciaal voor de verzekeringsaanvraag laat schatten. Is uw kredietverstrekker van mening dat uw woning meer waard is dan 379 240 euro of 436 130 euro als uw woning gelegen is in één van de gemeenten opgenomen op de lijst van gemeentes met een verhoogde verkoopwaarde, dan zult u niet in aanmerking komen voor de verzekering.

Bij de aankoop van een woning geldt de effectief betaalde prijs, die vermeld wordt in de aankoopakte, als onderhandse verkoopwaarde. Indien er ook sprake is van een renovatie, dan wordt de waarde van het goed vermeerderd met de volledige renovatiekost, exclusief BTW.

Wanneer het echter om een nieuwbouwwoning gaat, dan behelst de waardebepaling van het totale project enerzijds de waarde van de bouwgrond en anderzijds de constructiewaarde van de volledig afgewerkte woning, exclusief BTW.

Het Vlaams Woningfonds kan te allen tijde bij twijfel zowel de eigendomstitel als hypothecaire kredietakte opvragen ter verificatie van de verkoopwaarde van uw woning.

U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand, en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.

Als u onvrijwillig werkloos bent, kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover u recht hebt op het overbruggingsrecht of recht hebt op een werkloosheidsuitkering op basis van een vroeger tewerkstelling. Als u recht hebt op het overbruggingsrecht kan u een tegemoetkoming ontvangen, voor de periode dat u recht hebt op het overbruggingsrecht. Als u recht hebt op een werkloosheidsvergoeding kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen.

U moet een tegemoetkoming aanvragen bij de verzekeraar. Nadat u bent toegelaten tot de verzekering, hebt u van de verzekeraar via de post een polis ontvangen. In deze polis staat uitgelegd hoe u een tegemoetkoming moet aanvragen en welke documenten u daarbij aan de verzekeraar moet bezorgen (een kopie van de loonfiches van de laatste maanden, een attest van de RVA of een medisch attest,  ...). In de polis staan ook contactgegevens van de verzekeraar. Hou deze polis dus altijd goed bij!

Er is een wachttijd van drie maanden: u moet drie maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt zijn, voordat u recht hebt op een tegemoetkoming.

Eens u verzekerd bent en u besluit nadien om uw lening te laten herfinancieren, bij dezelfde bank of bij een andere, dan heeft dat geen effect op uw verzekering. De verzekering blijft gewoon verder lopen. U hoeft ons niet op de hoogte te brengen van de herfinanciering en u hoeft geen nieuw document door uw kredietverstrekker te laten invullen.

Op het ogenblik dat u werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of onvrijwillig bent moeten stoppen met uw activiteiten als zelfstandige en u doet beroep op de verzekering, dan moet u de verzekeraar wél op de hoogte brengen van de nieuwe aflossing in de lening. Ook wanneer u van bank veranderde moet de verzekeraar dit weten. Opgelet: als de maandelijkse aflossing na de herfinanciering hoger is dan de oorspronkelijke aflossing, dan wordt het bedrag dat u nu maandelijks méér betaalt niet meegenomen in de berekening om de tegemoetkoming in de lening te bepalen.

Wat er gebeurt met de verzekering gewaarborgd wonen hangt af van wat er met de lening van de verzekerde woning gebeurt. Als u de hypothecaire lening na de verkoop volledig terugbetaalt aan de kredietverstrekker, dan stopt de lening en dan stopt ook de verzekering. Als er geen verzekerde lening meer is, is er ook geen verzekering meer. Als u een nieuwe woning wil kopen met een volledig nieuwe hypothecaire lening, dan moet u voor deze nieuwe woning opnieuw een verzekeringsaanvraag indienen. U moet ook terug aan de voorwaarden voldoen om te kunnen worden verzekerd.

Als u de hypothecaire lening na de verkoop overdraagt op een nieuwe woning (we spreken hier dan van 'pandwissel'), dan blijft de verzekerde lening bestaan en dan blijft ook de verzekering bestaan. U moet dus geen nieuwe verzekeringsaanvraag indienen voor de nieuwe woning. U moet wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de pandwissel. U kan contactgegevens van de verzekeraar vinden in de polis die u hebt gekregen nadat u werd toegelaten tot de verzekering.

Om als zelfstandige in aanmerking te komen moet u de afgelopen 12 maanden als zelfstandige in hoofdberoep hebben gewerkt. Werkt u, naast uw zelfstandige activiteit in bijberoep, al minstens 12 maanden als werknemer waarbij u maximaal tien dagen niet verbonden bent geweest met een arbeidsovereenkomst, dan komt u in aanmerking voor de verzekering. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Neen, niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Volgende leningen komen niet in aanmerking:

 • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
 • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 euro bedraagt;
 • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 euro bedraagt;
 • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financiering van de aankoop van een bouwgrond; als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
 • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
 • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden.
 • De lening aangegaan voor het bouwen van een woning (inclusief vervangingsbouw) waarvan het peil van primair energieverbruik hoger is dan E70 en het inkomen (vastgesteld op basis van het laatst gekende aanslagbiljet) hoger is dan de inkomensvoorwaarden.

Alle leners moeten voldoen aan de voorwaarde dat ze geen andere woning volledig in volle eigendom mogen hebben. Alleen de aanvragers moeten voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden en arbeidgeschiktheidsvoorwaarden. Als uw partner niet voldoet aan bijvoorbeeld de tewerkstellingsvoorwaarden doordat hij bijvoorbeeld werkloos is op het moment van de aanvraag, kan u de aanvraag toch indienen, voor zover u wel voldoet aan alle voorwaarden. U ondertekent de aanvraag dan als lener en als aanvrager, uw partner ondertekent de aanvraag enkel als lener.

Ja dat kan. Als u voordien al verzekerd was voor deze woning, dan hoeft u geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. Uw bestaande verzekering blijft voor u (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of uw activiteiten als zelfstandige moet stopzetten en van de verzekering wil gebruik maken, moet u wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. U vindt alle contactgegevens van de verzekeraar in de polis die u van hen gekregen heeft nadat u tot de verzekering werd toegelaten.
Als u nog geen verzekering gewaarborgd wonen heeft voor uw woning, kan u de verzekering aanvragen voor uw nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

Als de andere woning verkocht is, dan bezorgt u aan de dienst verzekering gewaarborgd wonen een kopie van de notariële verkoopakte, of een notarieel attest van verkoop. Als u nog maanden moet wachten op de officieel getekende akte, dan mag u ook een kopie van het ontwerp sturen. Hebt u alleen nog maar een compromis en kan u niet wachten op de akte, dan stuurt u een kopie van de compromis. Bij twijfel contacteert u best de dienst verzekering gewaarborgd wonen.

Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal (of een deel ervan) vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt. Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt. Dit is niet de datum waarop u de eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank!

Opgelet: als u de dossierkosten mee ontleent en deze worden vrijgegeven aan de bank is dit ook een kapitaalsopname. 

U kan uw aanvraag tot de Verzekering Gewaarborgd Wonen maar indienen nadat de eerste of enige kapitaalsopname heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van de eerste of enige kapitaalsopname heeft u maximum één jaar tijd om uw aanvraag in te dienen. Dient u uw aanvraag te laat in, dan zal u niet in aanmerking komen voor de verzekering!

Indien u de hypothecaire lening bij het Vlaams Woningfonds heeft afgesloten, heeft u reeds, na het verlijden van de kredietakte, het ingevuld Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening(en) via mail van ons ontvangen. Dit document dient u bij uw aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen te voegen.

In alle andere gevallen dient u nog aan uw kredietinstelling te vragen om Document 5 Inlichtingen met betrekking tot de hypothecaire lening(en) in te vullen. Het ingevulde formulier dient u bij uw aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen te voegen.